enero 27, 2020

Biokatal: Acompliment ambiental i de qualitat

Biokatal: Acompliment ambiental i de qualitat

Biokatal: Acompliment ambiental i de qualitat

27 Gener 2020

 • S’ha adquirit un equip de filtració (amb una unitat de filtració tangencial  i un altre de filtració normal) per tal de millorar la qualitat dels productes i ampliar possibilitats de servei.
 • S’ha iniciat la instal·lació d’una nova sala blanca per la producció de productes sòlids amb una barrejadora “V” nova, una nova línia d’envasat i roscat automàtica i una cambra de flux laminar. Aquesta instal·lació permetrà augmentar la seguretat i qualitat dels producte fabricats així com millorar el rendiment i les condicions dels treballadors. Aquesta instal·lació està previst que entri a ple funcionament el febrer del 2020.
 • S’està construint una nau nova amb oficines comercials i un nou magatzem de logística. Aquesta nova nau permetrà millorar la imatge de l’empresa, la disposició dels productes a magatzem  i millorar les condicions de càrrega de contenidors, ja que te moll de càrrega. Aquesta nau estarà disponible a finals del segon trimestre de l’any 2020.
 • La instal·lació de l’estació fotovoltaica ha suposat, l’any 2019, un estalvi de 45,92 Tm de CO2
 • Tot i l’oferta de compra col·lectiva d’energia al polígon continuem amb Estabanell, ja que la comercialitzadora proposada era Aldro, classificada com a F igual que Endesa i Estabanell està classificada com a A. Continuar amb Estabanell com a empresa comercialitzadora  ha suposat
 • Estalvi de CO2 degut al canvi de companyia ha suposat: 73,27 Tm (any 2019). Per contra, haver canviat a Aldro hauria suposat 77,13 Tm de CO2 emès el 2019.
 • L’estalvi de residus radioactius d’alta activitat ha estat de: 146,5 g (any 2019). Per contra haver canviat a Aldro hauria suposat una generació de 158,11 g de residus radioactius d’alta activitat.
 • S’han realitzat reunions per skype, teams, whatsapp d’empresa, etc. estalviant desplaçaments i per tant, reduint emissions, consum de recursos i temps. 
 • S’ha canviat la caldera per una de nova, i, per tant, més eficient.
 • S’han col·locat llums LED a la cuina i a la sala calenta.
 • S’estan fent les licitacions per les instal·lacions de la nau nova tenint en compte criteris d’estalvi energètic.
 • Es preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la nau nova.