PRODUCTES BIOLÒGICS

Fitxes d’aplicació i estudis

DESCRIPCIÓ

Biotechnology enhances cleaning and smell control Technology

Ficha de Aplicación FOSS LIQUID

La Biotecnología mejora la limpieza y la tecnología del control de olores