PRODUCTES

ENZIMS PER A LA DETERGÈNCIA

Mitjançant l'ús de la tecnologia enzimàtica i els tensioactius, els detergents més avançats ja no contenen fosfats ni sals alcalines perjudicials per al medi ambient. A més a més, resulten fins i tot més eficaços a pH neutre i a baixes temperatures de rentat. L'ús d'enzims contribueix a la fabricació de detergents amb un menor impacte mediambiental sense renunciar a  ...

TÈXTIL I ADOBAT

Els sectors de l'acabat tèxtil i de l'adobat de pells són grans consumidors de productes químics, aigua i energia per als seus processos industrials. Per tant, generen també un gran volum d'aigües residuals, que han de ser depurades en grans estacions de tractament d'aigües. Actualment aquests sectors realitzen costoses inversions per tal de modernitzar les seves instal·lacions i reduir l'impacte  ...

PRODUCTES BIOLÒGICS

BIOKATAL disposa d'una àmplia varietat de productes biològics per a la industria i l'hostaleria. Les formulacions contenen microorganismes específics, nutrients, estabilitzants i coadjuvants que permeten obtenir excel·lents resultats en cada aplicació. Entre les seves principals aplicacions es troben el tractament de foses sèptiques, basses de purins en granges, control de males olors, compostatge, manteniment de WC, tractament d'aigües contaminades, eliminació  ...

ALTRES PRODUCTES

Existeixen moltes altres aplicacions i processos en les que els productes BIOKATAL juguen un paper determinant, entre aquests, cal esmentar el processament de biomassa per a l'obtenció de biocombustibles (bioetanol, biodièsel, etc.), els catalitzadors de blanquejat tèxtil a baixa temperatura, els enzims per a la degradació de residus i tots aquells productes destinats a millorar la sostenibilitat dels recursos i  ...